OVERVIEW

OVERVIEW

เจตนารมณ์ของโครงการ

 • เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
 • เพื่อเป็นที่พักอาศัยคุณภาพของผู้สูงอายุ ที่มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายดำเนินงานของภาครัฐ
  (กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
 • ไม่มีอาการทางจิต ประสาทหรือพฤติกรรมด้านลบ ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น
 • มีสุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้ในวันที่เข้าพักอาศัย
 • ไม่เป็นโรคติดต่อตาม พรบ.โรคติดต่อ 2523
 • ยินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโครงการ
 • ไม่เป็นผู้ต้องหากระทำผิดทางอาญา
 • มีความสามารถจ่ายค่าดำรงชีวิตของตนเองได้ตลอดชีวิต
 • ไม่เสพสารเสพติด หรือ ติดสุรา
 • สิทธิการเข้าพักอาศัย 1ห้อง/2คน สำหรับสามี ภรรยาตามกฎหมายและพี่น้องร่วมสายเลือด

บริหารโดย : ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล

ที่ตั่ง : Senior Complex กรุงเทพธนบุรี 16/41-48 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

Tel : 02-431-5400, 085-248-3333 Fax : 02-431-5401

PROJECT INFO

ชื่อโครงการ
Senior Complex กรุงเทพธนบุรี
ที่ตั้งโครงการ
ด้านหลัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถนนเลียบ คลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม
ลักษณะสินค้า
เป็นอาคารพักอาศัยจำนวน 12 อาคารๆละ 4 ชั้น (อาคารละ 36 ห้อง) จำนวนห้อง ทั้งหมด 432 ห้อง
การเปิดขายอาคาร
เปิดขายเบื้องต้น 4 อาคาร จำนวน 144 ห้อง
ประเภทและราคาห้อง
 • Type A ขนาด 31 ตร.ม. ราคา 1,800,000 บาท
 • Type B ขนาด 33 ตร.ม. ราคา 1,800,000 บาท
 • Type C ขนาด 44 ตรม. ราคา 2,000,000 บาท (มี 3 ห้องต่ออาคาร)
ค่าบริการสาธารณะ 4,000 บาท /เดือน
MASTER PLAN
MORE

OUR FACILITIES

MORE

LOCATION

Senior Complex

กรุงเทพธนบุรี 16/41-48 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170